Vui lòng nhập đầy đủ thông tin ở tất cả các ô sau:
Vui lòng tóm tắt tiêu đề ngắn gọn, dễ hiểu
Nội dung chi tiết (tối đa 2000 từ)
Hình ảnh:
Vui lòng cung cấp 3 hình ảnh liên quan đến ý tưởng
Tải lên
Kích thước tối đa: 20 MB.
Thông tin liên hệ